تکست آهنگ گوشت بهرامدرو وا کردم رفتم توودیدم پنجره بازه تا تهبیرونو نگاه کردم دیدمنمیاد این منظره ها رو یادمیهو رعد و برق زدروشن شد صورت غریبه هااز غریبگی پیشِ ما نباید حرف زدتیز و بی هویت مثلِ آفتابِ پاییزفرو رفته بحران پوچی تا مغز تاریخهرکی با ما گشت اَ بین رفت وهی کنج و کاویدنابود باید باشی تا بود باید کاویدتیز و بی هویت مثلِ آفتابِ پاییزفرو رفته بحران پوچی تا مغز تاریخهرکی با ما گشت اَ بین رفت وهی کنج و کاویدنابود باید باشی تا بود باید کاویدغلیظی شکست بخور رها شیعبور کن هر طوری که شد ادامه بدهاز هرجا شد شروع کنبذار خاکِ زمان بشینه روتسبز میشی توو دامنه دوبارهوقتی آفتاب میشکافه سینه یِ کوهوفقط دنبالِ رود کنبذار از چند تا زاویه ببینییاد بگیری الفبای شعوروقد بکش از پشتِ غروربفهم فرق ثبات و سکون وهُل بده دور تر مرزِ جنونودگرگون کن زمونورها شو رها کنمنو خودتو اونوفرق داشت فهمون از پارگیبا بقیه باید دوختولی با ما باید برید رفتبه آهستگی و هموارگیاز رهایی معنا بگیربا بقیه باید موندولی با ما باید گریختما وحشیا رو کشتیمبه مهربونا گوشت غذا بدیمتو با قلبت بمون یکیتا به ذهنت فضا بدیبی آزار نمیر نگو رفتی از روحهمه توو قدرت ظالمنتووی ضعف مظلوماونا که رامن و قانع و کم روچیزی هم نگیرن تا ابد همه به صف ممنونمثالم اطرافت پره ، جامعه هُلت میدهتوو حاشیه تقصیرم میندازه گردنِخودت یا هرکی که شبیه توئهدرو بستم رفتم حرفمو گوش کردن امامن تنها پرنده ای بودم که کوچ کرد از گرمااز آفتابِ داغِ آرزو خاطرم سوختاز قُله ی فکرم رود جاری شد به جستجوولی هنوز مسلح ام به خشم و عشق و دغدغهاز ناخونای پا تا تارِ موبیا بیرون اَ اتاقت کسی چیزِ بیشتر نمیده بهتاگه بیشتر نخوای نگو کافیه بسه بگو لازمه کمهپی کافی و کم نباشبیا بیرون اَ اتاقت جات وسطِ این منظره هاستنترس اگه غریبه ای دیدی غریبگیتوهمِ پوچِ پشتِ این پنجره هاستبیا بیرون اَ اتاقت کسی چیزِ بیشتر نمیده بهتاگه بیشتر نخوای نگو کافیه بسه بگو لازمه کمهپی کافی و کم نباشبیا بیرون اَ اتاقت این راه با پاهات آشناستاینجا هرکی بگه جایگاهت تغیین کن جایگاهت کجائهتو توو این جامعه جایگاهت کجاستتو توو این جامعه جایگاهت کجاستبیا بیرون از اتاقتخرید و حمایت از اثر از طریق لینک زیر خرید و دانلود قانونی اثر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *